Monographs

I. Aymeric Delteil, Wei-bo Gao, Zhe Sun, Ataç Imamoglu Entanglement Generation Based on Quantum Dot Spins Nano-Optics and Nanophotonics: Quantum Dots for Quantum Information Technologies, Springer, 2017, p. 379-407Articles

I. Exciton physics and optics

19. Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Zhaowei Zhang, Hongbing Cai, Xiangbin Cai, Xuran Dai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald and Weibo Gao Layer-dependent correlated phasesn in WSe2/MoS2 moiré superlattice Nature Materials 2023, 1-7.

18. Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Zhaowei Zhang, K. S. Novoselov, and Wei-bo Gao Signature of Cascade Transitions between Interlayer Excitons in a Moiré Superlattice Phys. Rev. Lett, 2022, 129, 247401

17. Cong Wang, Rui-Chun Xiao, Huiying Liu, Zhaowei Zhang, Shen Lai, Chao Zhu, Hongbing Cai, Naizhou Wang, Shengyao Chen, Ya Deng, Zheng Liu, Shengyuan A Yang, Wei-bo Gao Room temperature third-order nonlinear Hall effect in Weyl semimetal TaIrTe4 National Science Review, nwac020 (2022)

16. Qinghai Tan, Jia-Min Lai, Xue-Lu Liu, Dan Guo, Yongzhou Xue, Xiuming Dou, Bao-Quan Sun, Hui-Xiong Deng, Ping-Heng Tan, Igor Aharonovich*, Weibo Gao*, and Jun Zhang* Donor–Acceptor Pair Quantum Emitters in Hexagonal Boron Nitride Nano Lett. 2022, 22, 3, 1331–1337

15. Yuanda Liu, Ahmed Elbanna, Weibo Gao, Jisheng Pan, Zexiang Shen, Jinghua Teng Interlayer Excitons in Transition Metal Dichalcogenide Semiconductors for 2D Optoelectronics Adv. Mater. 2022, 34, 2107138.

14. Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Si Li, Sheng Liu, Zumeng Huang, Qihua Xiong, Shengyuan A. Yang, K. S. Novoselov, Wei-bo Gao Layer engineered interlayer excitons Science Advances Vol 7, Issue 30, eabh0863(2021)

13. Abdullah Rasmita, Wei-bo Gao Opto-valleytronics in the 2D van der Waals heterostructure Nano Research (2020)

12. Yuanda Liu, Kévin Dini, Qinghai Tan, Timothy Liew, Kostya S. Novoselov*, Weibo Gao* Electrically controllable router of interlayer excitons Science Advances Vol. 6, no. 41, eaba1830 (2020)

11. T. Thu Ha Do, Andrés Granados del Águila, Dong Zhang, Jun Xing, Sheng Liu, M. A. Prosnikov, Weibo Gao, Kai Chang, Peter C. M. Christianen, and Qihua Xiong* Bright Exciton Fine-Structure in Two-Dimensional Lead Halide Perovskites Nano Lett. 2020, 20, 7, 5141–5148

10. Qing Zhang, Weibo Gao, Qihua Xiong Advanced optical gain materials keep on giving Science China Materials 63, pages 1345–1347(2020)

9. Abdullah Rasmita, Chongyun Jiang, Hui Ma, Zhurun Ji, Ritesh Agarwal, Wei-bo Gao Tunable geometric photocurrent in van der Waals heterostructure Optica Vol. 7, Issue 9, pp. 1204-1208 (2020)

8. Guankui Long, Randy Sabatini, Makhsud I. Saidaminov, Girish Lakhwani, Abdullah Rasmita, Xiaogang Liu, Edward H. Sargent, Weibo Gao Chiral-perovskite optoelectronics Nature Reviews Materials volume 5, pages423–439(2020)

7. Jiadong Zhou, Junhao Lin, Hunter Sim, Chongyun Jiang, Chunxiao Cong, John A. Brehm, Zhaowei Zhang, Lin Niu, Yu Chen, Yao Zhou, Yanlong Wang, Fucai Liu, Chao Zhu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Rohan Mishra, Sokrates T. Pantelides, Zhen‐Gang Zhu, Weibo Gao, Zheng Liu, Wu Zhou Synthesis of Co‐Doped MoS2 Monolayers with Enhanced Valley Splitting Adv. Mater. 2020, 1906536.

6. Zumeng Huang, Yuanda Liu, Kévin Dini, Qinghai Tan, Zhuojun Liu, Hanlin Fang, Jin Liu, Timothy Liew, Weibo Gao Robust Room Temperature Valley Hall Effect of Interlayer Excitons Nano Lett. 2020, 20, 2, 1345-1351

5. Yuanda Liu, Hanlin Fang, Abdullah Rasmita, Yu Zhou, Juntao Li, Ting Yu, Qihua Xiong, Nikolay Zheludev, Jin Liu, Weibo Gao Room temperature nanocavity laser with interlayer excitons in 2D heterostructures. Science Advances Vol. 5, no. 4, eaav4506 (2019)

4. Chongyun Jiang, Abdullah Rasmita, Weigao Xu, Atac Imamoğlu, Qihua Xiong, and Wei-bo Gao Optical spin pumping induced pseudomagnetic field in two-dimensional heterostructures Phys. Rev. B Rapid Communication 98 241410(R) (2018)

3. Chongyun Jiang, Weigao Xu, Abdullah Rasmita, Zumeng Huang, Ke Li, Qihua Xiong, Wei-bo Gao Microsecond dark-exciton valley polarization memory in 2D heterostructures Nature Communications 9,753 (2018).

2. Chongyun Jiang, Fucai Liu, Jorge Cuadra, Zumeng Huang, Ke Li, Ajit Srivastava, Zheng Liu,and Wei-bo Gao Zeeman splitting via spin-valley-layer coupling in bilayer MoTe2 Nature Communications 8, 802 (2017).

1. Xu Weigao, Weiwei Liu, Jan F. Schmidt, Weijie Zhao, Xin Lu, Timo Raab, Carole Diederichs, Weibo Gao, Denis V. Seletskiy, and Qihua Xiong. Correlated fluorescence blinking in two-dimensional semiconductor heterostructures Nature 541.7635 (2017).II. Spin physics and transport

17. Naizhou Wang, Daniel Kaplan, Zhaowei Zhang, Tobias Holder, Ning Cao, Aifeng Wang, Xiaoyuan Zhou, Feifei Zhou, Zhengzhi Jiang, Chusheng Zhang, Shihao Ru, Hongbing Cai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Binghai Yan & Weibo Gao Quantum metric-induced nonlinear transport in a topological antiferromagnet Nature (2023).

16. Zhaowei Zhang, Naizhou Wang, Ning Cao, Aifeng Wang, Xiaoyuan Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Binghai Yan & Wei-bo Gao Controlled large non-reciprocal charge transport in an intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4 Nature Communications (2022).

15. Jiadong Zhou, Chao Zhu, Yao Zhou, Jichen Dong, Peiling Li, Zhaowei Zhang, Zhen Wang, Yung-Chang Lin, Jia Shi, Runwu Zhang, Yanzhen Zheng, Huimei Yu, Bijun Tang, Fucai Liu, Lin Wang, Liwei Liu, Gui-Bin Liu, Weida Hu, Yanfeng Gao, Haitao Yang, Weibo Gao, Li Lu, Yeliang Wang, Kazu Suenaga, Guangtong Liu, Feng Ding, Yugui Yao, and Zheng Liu Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides Nature Materials (2022).

14. Qianqian Wang, Si Li, Jiaojiao Zhu, Hao Chen, Weikang Wu, Weibo Gao, Lifa Zhang, and Shengyuan A. Yang Chiral phonons in lattices with C4 symmetry Phys. Rev. B 105, 104301 (2022)

13. Bijun Tang, Xiaowei Wang, Mengjiao Han, Xiaodong Xu, Zhaowei Zhang, Chao Zhu, Xun Cao, Yumeng Yang, Qundong Fu, Jianqun Yang, Xingji Li, Weibo Gao, Jiadong Zhou, Junhao Lin, and Zheng Liu Phase engineering of Cr5Te8 with colossal anomalous Hall effect Nature Electronics 5, pages224–232 (2022)

12. Hao Chen, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Zhengning Yang, Weikang Gong, Weibo Gao*, Shengyuan A. Yang*, and Lifa Zhang* Chiral Phonon Diode Effect in Chiral Crystals Nano Lett. 2022, 22, 4, 1688–1693

11. Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC Nano Research 15, pages457–464 (2022).

10. Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S Burch, David C Bell, Brian B Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni, Su-Yang Xu Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet Nature 595, 521–525 (2021)

9. Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yuexin Huang, Xiaolong Feng, Cong Xiao, Weikang Wu, Shen Lai, Wei-bo Gao, Shengyuan A. Yang Berry connection polarizability tensor and third-order Hall effect. arXiv:2106.04931 (preprint)

8. Shen Lai, Huiying Liu, Zhaowei Zhang, Jianzhou Zhao, Xiaolong Feng, Naizhou Wang, Chaolong Tang, Yuanda Liu, K. S. Novoselov, Shengyuan A. Yang, Wei-bo Gao Third-order nonlinear Hall effect induced by the Berry-connection polarizability tensor. Nature Nanotechnology (2021)

7. Chongyun Jiang, Abdullah Rasmita, Hui Ma, Qinghai Tan, Zhaowei Zhang, Zumeng Huang, Shen Lai, Naizhou Wang, Sheng Liu, Xue Liu, Ting Yu, Qihua Xiong, Wei-bo Gao A room-temperature gate-tunable bipolar valley Hall effect in molybdenum disulfide/tungsten diselenide heterostructures Nature Electronics Published: 16 December 2021

6. Chaolong Tang, Zhaowei Zhang, Shen Lai, Qinghai Tan, Wei-bo Gao Magnetic Proximity Effect in 2D Ferromagnetic CrBr3/Graphene van der Waals Heterostructures Adv. Mater. 2020, 32, 1908498.

5. Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang Valley-Layer Coupling: A New Design Principle for Valleytronics Phys. Rev. Lett. 124, 037701

4. Guankui Long, Yecheng Zhou, Mingtao Zhang, Randy Sabatini, Abdullah Rasmita, Li Huang, Girish Lakhwani, Weibo Gao Theoretical Prediction of Chiral 3D Hybrid Organic–Inorganic Perovskites Adv. Mater. 2019, 1807628

3. Zhaowei Zhang, Jingzhi Shang, Chongyun Jiang, Abdullah Rasmita, WEIBO GAO, and Ting Yu Direct photoluminescence probing of ferromagnetism in monolayer two-dimensional CrBr3 Nano Letters 2019, 19, 5, 3138-3142

2. Guankui Long, Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang, Mingyang Wei, Li Na Quan, Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka, Grant Walters, Xiwen Gong, Jun Xing, Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy, Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong & Edward H. Sargent Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Nature Photonics Published: 13 August 2018

1. Hong Wang, Xiangwei Huang, Junhao Lin, Jian Cui, Yu Chen, Chao Zhu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Weibo Gao, Kazu Suenaga, Fengcai Ma, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, Guangtong Liu & Zheng Liu High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition Nature Communications 8, 802 (2017).III. Quantum information and quantum physics

52. Ruihua He,# Abdullah Rasmita,# Lei Zhou, Liangliang Liang, Xiangbin Cai, Jiaye Chen, Hongbing Cai,* Weibo Gao,* and Xiaogang Liu* Magnetically Tunable Spontaneous Superradiance from Mesoscopic Perovskite Emitter Clusters J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 10, 2627–2634

51. Zhengning Yang, Shihao Ru, Lianzhen Cao, Nikolay Zheludev,and Weibo Gao* Experimental Demonstration of Quantum Overlapping Tomography Phys. Rev. Lett. 2023, 130, 050804

50. Disheng Chen, Johannes E. Fröch, Shihao Ru, Hongbing Cai, Naizhou Wang, Giorgio Adamo, John Scott, Fuli Li, Nikolay Zheludev, Igor Aharonovich*, and Weibo Gao* Quantum Interference of Resonance Fluorescence from Germanium-Vacancy Color Centers in Diamond Nano Lett 2022, 22, 15, 6306–6312

49. Xiaodan Lyu, Qinghai Tan, Lishu Wu, Chusheng Zhang, Zhaowei Zhang, Zhao Mu, Jesús Zúñiga-Pérez*, Hongbing Cai*, and Weibo Gao* Strain Quantum Sensing with Spin Defects in Hexagonal Boron Nitride Nano Lett 2022, 22, 16, 6553–6559

48. Otto Schaeper, Ziwei Yang, Mehran Kianinia, Johannes E. Fröch, Andrei Komar, Zhao Mu, Weibo Gao, Dragomir N. Neshev*, and Igor Aharonovich* Monolithic Silicon Carbide Metalenses ACS Photonics 2022, 9, 4, 1409–1414

47. Zhao Mu, Hongbing Cai, Disheng Chen, Jonathan Kenny, Zhengzhi Jiang, Shihao Ru, Xiaodan Lyu, Teck Seng Koh, Xiaogang Liu, Igor Aharonovich, and Weibo Gao Excited-State Optically Detected Magnetic Resonance of Spin Defects in Hexagonal Boron Nitride Phys. Rev. Lett. 128, 216402(2022)

46. Shun Feng,Chenji Zou,Chunxiao Cong,Jingzhi Shang,Jing Zhang,Yu Chen,Lishu Wu,Hongbo Zhang,Zumeng Huang,Weibo Gao,Baile Zhang,Wei Huang,Ting Yu Deterministic and Scalable Generation of Exciton Emitters in 2D Semiconductor Nanodisks Adv. Optical Mater. 2022, 10, 2102702.

45. Zhao Mu, Abdullah Rasmita, Jianqun Yang, Xingji Li, Weibo Gao Room-Temperature Solid-State Quantum Emitters in the Telecom Range Adv. Quantum Technol. 4: 2100076(2021)

44. Ziyu Wang, Abdullah Rasmita, Guankui Long, Disheng Chen, Chusheng Zhang, Oscar Garcia Garcia, Hongbing Cai, Qihua Xiong, Wei-bo Gao Optically Driven Giant Superbunching from a Single Perovskite Quantum Dot Adv. Optical Mater. 2021, 9, 2100879

43. Disheng Chen, Ruihua He, Hongbing Cai, Xiaogang Liu*, and Weibo Gao* Chiral Single-Photon Generators ACS Nano 2021, 15, 2, 1912–1916 (2021)

42. Otto Cranwell Schaeper, Johannes E. Fröch, Sejeong Kim, Zhao Mu, Milos Toth, Weibo Gao, Igor Aharonovich Fabrication of photonic resonators in bulk 4H-SiC Adv. Mater. Technol. 2021, 2100589

41. Peng-Bo Li, Yuan Zhou, Wei-Bo Gao, Franco Nori Enhancing spin-phonon and spin-spin interactions using linear resources in a hybrid quantum system Phys. Rev. Letters 125, 153602 (2020)

40. Zhao Mu, Yu Zhou, Disheng Chen, Johannes E. Fröch, Jianqun Yang, Xingji Li, Igor Aharonovich, Wei‐Bo Gao Observation of Binary Spectral Jumps in Color Centers in Diamond Adv. Optical Mater. 2020, 2000495.

39. Hongbing Cai, Qiushi Meng, Qiang Chen, Huaiyi Ding, Yanmeng Dai, Sijia Li, Disheng Chen, Qinghai Tan, Nan Pan, Changgan Zeng, Zeming Qi, Gang Liu, Yangchao Tian, Weibo Gao, Xiaoping Wang Fabricating 3D Metastructures by Simultaneous Modulation of Flexible Resist Stencils and Basal Molds Adv. Mater. 2020, 32, 2002570

38. Jian Zhou, Changyu Li, Denghao Li, Xiaofeng Liu, Zhao Mu, Weibo Gao, Jianrong Qiu, Renren Deng Single-molecule photoreaction quantitation through intraparticle-surface energy transfer (i-SET) spectroscopy Nature Communications 11, 4297 (2020)

37. Zhao Mu, Soroush Abbasi Zargaleh, Hans Jürgen von Bardeleben, Johannes E. Fröch, Milad Nonahal, Hongbing Cai, Xinge Yang, Jianqun Yang, Xingji Li, Igor Aharonovich*, Weibo Gao* Coherent Manipulation with Resonant Excitation and Single Emitter Creation of Nitrogen Vacancy Centers in 4H Silicon Carbide Nano Lett. 2020, 20, 8, 6142–6147

36. Johannes E. Fröch, Mehran Kianinia, Mu Zhao, Vijay Bhatia, Sejeong Kim, Julie M. Cairney, Weibo Gao, Carlo Bradac, Igor Aharonovich, Milos Toth Knock-on doping: A universal method to direct-write dopants in a solid state host arXiv preprint arXiv:2001.06985

35. Kh. Khazen, H. J. von Bardeleben, S. A. Zargaleh, J. L. Cantin, Mu Zhao, Weibo Gao, T. Biktagirov, and U. Gerstmann High-resolution resonant excitation of NV centers in 6H − SiC: A matrix for quantum technology applications Phys. Rev. B 100, 205202 – Published 11 November 2019

34. H. J. von Bardeleben, S. A. Zargaleh, J. L. Cantin, W. B. Gao, T. Biktagirov, and U. Gerstmann Transition metal qubits in 4H-silicon carbide: A correlated EPR and DFT study of the spin S=1 vanadium V3+ center Phys. Rev. Materials 3, 124605 – Published 30 December 2019

33. Disheng Chen, Nikolay Zheludev, and Wei‐bo Gao Building Blocks for Quantum Network Based on Group‐IV Split‐Vacancy Centers in Diamond Advanced quantum technologies 15 October 2019

32. Carlo Bradac, Weibo Gao, Jacopo Forneris, Matthew E. Trusheim, and Igor Aharonovich Quantum Nanophotonics with Group IV defects in Diamond Nature Communications volume 10, Article number: 5625 (2019)

31. Disheng Chen and Weibo Gao Quantum light sources from semiconductor Journal of Semiconductors 40 (7), 070301

30. Disheng Chen, Zhao Mu, Yu Zhou, Johannes Froech, Abdullah Rasmit, Carole Diederichs, Nikolay Zheludev, Igor Aharonovich, and Weibo Gao Optical gating of resonance fluorescence from a single germanium vacancy color center in diamond Physical Review Letters Phys. Rev. Lett. 123, 033602 – Published 19 July 2019

29. Toan Trong Tran, Blake Regan, Evgeny A. Ekimov, Zhao Mu, Zhou Yu, Weibo Gao,Prineha Narang, Alexander S. Solntsev, Milos Toth, Igor Aharonovich, Carlo Bradac Anti-Stokes excitation of solid-state quantum emitters for nanoscale thermometry Science Advances Vol. 5, no. 5, eaav9180 (2019)

28. Yu Zhou, Zhao Mu, Giorgio Adamo, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Igor Aharonovich and Wei-bo Gao Direct writing of single germanium vacancy center arrays in diamond New Journal of Physics, 20, (2018)

27. S.A.Zargaleh, H.J.von Bardeleben, J.L.Cantin, U.Gerstmann, S.Hameau, B.Eblé, and Weibo Gao Electron paramagnetic resonance tagged high-resolution excitation spectroscopy of NV-centers in 4H-SiC Phys. Rev. B (2018)

26. S.A.Zargaleh, S.Hameau, B.Eble, F.Margaillan, H.J.von Bardeleben, J.L.Cantin, and Weibo Gao Nitrogen vacancy center in cubic silicon carbide: A promising qubit in the 1.5μm spectral range for photonic quantum networks Phys. Rev. B 98, 165203 (2018)

25. Junfeng Wang*, Yu Zhou*, Ziyu Wang, Abdullah Rasmita, Jianqun Yang, Xingji Li, Hans Jürgen von Bardeleben, Weibo Gao Bright room temperature single photon source at telecom range in cubic silicon carbide Nature Communications 9,4106 (2018)

24. Yu Zhou, Ziyu Wang, Abdullah Rasmita, Sejeong Kim, Amanuel Berhane, Zoltan Bodrog, Giorgio Adamo, Adam Gali, Igor Aharonovich, Wei-bo Gao Room-temperature solid state quantum emitters in the telecom range Science Advances 4, 3, eaar3580 (2018).
Nature Nanotechnology Research Highlight Click here for more information.

23. Charles Altuzarra, Stefano Vezzoli, Joao Valente, Weibo Gao , Cesare Soci, Daniele Faccio, and Christophe Couteau Coherent Perfect Absorption in Metamaterials with Entangled Photons ACS Photonics 4.9 2124-2128 (2017).

22. Russel Sandstrom, Li Ke, Aiden Martin, Ziyu Wang, Mehran Kianinia1, Ben Green, Wei-bo Gao, Igor Aharonovich Optical properties of Xe color centers in diamond Optics Communications (Invited contribution paper) 411, 182-186 (2017).

21. Yu Zhou, Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Ke Li, Jianming Cai, Wei-bo Gao Self-protected nanoscale thermometry based on spin defects in silicon carbide Phys. Rev. Applied 8, 044015 (2017).

20. Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Yu Zhou, Ke Li, Ziyu Wang, Phani Peddibhotla, Fucai Liu, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Zheng Liu, Weibo Gao Scalable fabrication of single silicon vacancy defect arrays in silicon carbide using focused ion beam. ACS Photonics 4, 1054 (2017).

19. Junfeng Wang, Yu Zhou, Xiaoming Zhang, Fucai Liu, Yan Li, Ke Li, Zheng Liu, Guanzhong Wang, Weibo Gao Efficient Generation of an Array of Single Silicon-Vacancy Defects in Silicon Carbide Phys. Rev. Applied 7, 064021 (2017).

18. Yu Zhou, Abdullah Rasmita, Ke Li, Qihua Xiong, Igor Aharonovich, Wei-bo Gao Coherent control of a strongly driven silicon vacancy optical transition in diamond Nature Communications 8, 14451 (2017)

17. Ke Li, Yu Zhou, A. Rasmita, I. Aharonovich, and W.B. Gao Nonblinking Emitters with Nearly Lifetime-Limited Linewidths in CVD Nanodiamonds Phys. Rev. Applied 6 024010 (2016).

16. Aymeric Delteil, Zhe Sun, Wei-bo Gao, Emre Togan, Stefan Faelt, Atac Imamoglu Generation of heralded entanglement between distant hole spins Nature Physics doi:10.1038/nphys3605

15. Wei-Bo Gao, A. Imamoglu, H. Bernien and R. Hanson Coherent manipulation, measurement and entanglement of individual solid-state spins using optical fields Nature Photonics 9, 363–373 2015

14. Aymeric Delteil,Wei-Bo Gao,Parisa Fallahi, Javier Miguel-Sanchez, Atac Imamoglu, Observation of Quantum Jumps of a Single Quantum Dot Spin Using Submicrosecond Single-Shot Optical Readout Phys. Rev. Lett. 112, 116802 Published 19 March 2014

 • Marked as Editor's suggestion
 • 13. Wei-Bo Gao, P. Fallahi, E. Togan, A. Delteil, Y.S. Chin, J. Miguel-Sanchez & A. Imamoglu, Quantum teleportation from a propagating photon to a solid-state spin qubit Nature Communications,  4, 2744 (2013).

  12. Wei-Bo Gao, P. Fallahi, E. Togan, J. Miguel-Sanchez & A. Imamoglu,   Observation of entanglement between a single photon and a quantum dot spin Nature  491, 426 430 (2012).

 • See also NATURE | NEWS & VIEWS: Quantum physics: Putting a spin on photon entanglement.
 • 11. Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, A. G. Fowler, Robert Raussendorf, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan,   Experimental demonstration of topological error correction Nature,   482, 489 (2012).

 • See also NATURE | NEWS & VIEWS by J.D. Franson: Quantum computing: A topological route to error correction.
 • 10. Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Jian-Ming Cai, He Lu, Ping Xu, Tao Yang, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen & Jian-Wei Pan,   Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model Nature Photonics  5, 117 (2011).

  9. Wei-Bo Gao Chao-Yang Lu, Xing-Can Yao, Ping Xu, Otfried Guhne , Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan, Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schrodinger cat state, Nature Physics,  6, 331 (2010).

  8. Wei-Bo Gao, A. Goebel, Chao-Yang Lu, Han-Ning Dai, C. Wagenknecht, Qiang Zhang, Bo Zhao, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Teleportation-based realization of an optical quantum two-qubit entangling gate PNAS ,   107, 20869 (2010)

  7. Wei-Bo Gao, Ping Xu, Xing-Can Yao, Otfried Guhne, Adan Cabello, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan. Experimental realization of a Controlled-not gate with four-photon six-qubit cluster states, Phys. Rev. Lett. , 104, 020501 (2010)

  6. Bastian Jungnitsch, Sonke Niekamp, Matthias Kleinmann, Otfried Guhne, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Increasing the Statistical Significance of Entanglement Detection in Experiments Phys. Rev. Lett. 104, 210401 Published 24 May 2010,

  5. Xing-Can Yao,Jaromir Fiurasek, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Experimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators Phys. Rev. Lett. 105, 120402 Published 13 September 2010

  4. Chao-Yang Lu, Wei-Bo Gao, Otfried Guhne, Xiao-Qi Zhou, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Demonstrating Anyonic Fractional Statistics with a Six-Qubit Quantum Simulator Phys. Rev. Lett. 102, 030502 Published 21 January 2009

  3. Chao-Yang Lu, Wei-Bo Gao, Jin Zhang, Xiao-Qi Zhou, Tao Yang, Jian-Wei Pan. Experimental quantum coding against qubit loss error PNAS , 105, 11050 (2008).

  2. Chao-Yang Lu, Xiao-Qi Zhou, Otfried Guhne, Wei-Bo Gao, Jin Zhang, Zhen-Sheng Yuan, Alexander Goebel, Tao Yang and Jian-Wei Pan Experimental entanglement of six photons in graph states Nature Physics, 3, 91 - 95 (2007)

  1. Cheng-Zhi Peng, Jun Zhang, Dong Yang, Wei-Bo Gao, Huai-Xin Ma, Hao Yin, He-Ping Zeng, Tao Yang, Xiang-Bin Wang, and Jian-Wei Pan Experimental Long-Distance Decoy-State Quantum Key Distribution Based on Polarization Encoding Phys. Rev. Lett. 98, 010505 Published 5 January 2007,