Publications

 1. He Gao, Haoran Xue, Zhongming Gu, Linhu Li, Weiwei Zhu, Zhongqing Su, Jie Zhu, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Anomalous Floquet non-Hermitian skin effect in a ring resonator lattice,
  Physical Review B 106, 134112 (2022).
 2. Gui-Geng Liu, Zhen Gao, Qiang Wang, Xiang Xi, Yuan-Hang Hu, Maoren Wang, Chengqi Liu, Xiao Lin, Longjiang Deng, Shengyuan A. Yang, Peiheng Zhou, Yihao Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Topological Chern vectors in three-dimensional photonic crystals,
  Nature 609, 925 (2022).
 3. Yi Ji Tan, Changyan Zhu, Thomas Caiwei Tan, Abhishek Kumar, Liang Jie Wong, Yidong Chong, and Ranjan Singh,
  Self-adaptive deep reinforcement learning for THz beamforming with silicon metasurfaces in 6G communications,
  Optics Express 30, 27763 (2022).
 4. Qiang Wang, Changyan Zhu, You Wang, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Amplification of quantum signals by the non-Hermitian skin effect,
  Physical Review B 106, 024301 (2022).
 5. Bofeng Zhu, Qiang Wang, Daniel Leykam, Haoran Xue, Qi Jie Wang, and Y. D. Chong,
  Anomalous Single-Mode Lasing Induced by Nonlinearity and the Non-Hermitian Skin Effect,
  Physical Review Letters 129, 013903 (2022).
 6. Hannah Price, Yidong Chong, Alexander Khanikaev, Henning Schomerus, Lukas J. Maczewsky, Mark Kremer, Matthias Heinrich, Alexander Szameit, Oded Zilberberg, Yihao Yang, Baile Zhang, Andrea Alù, Ronny Thomale, Iacopo Carusotto, Philippe St-Jean, Alberto Amo, Avik Dutt, Luqi Yuan, Shanhui Fan, Xuefan Yin, Chao Peng, Tomoki Ozawa and Andrea Blanco-Redondo,
  Roadmap on topological photonics,
  Journal of Physics: Photonics 4, 032501 (2022).
 7. Abhishek Kumar, Manoj Gupta, Prakash Pitchappa, Thomas Caiwei Tan, Udvas Chattopadhyay, Guillaume Ducournau, Nan Wang, Yidong Chong, and Ranjan Singh,
  Active Ultrahigh-Q (0.2 × 106) THz Topological Cavities on a Chip,
  Advanced Materials 34, 2202370 (2022).
 8. Justin C. W. Song and Yidong Chong,
  A detector that can learn the fingerprint of light,
  Nature (News and Views) 604, 252 (2022).
 9. Weiwei Zhu, Haoran Xue, Jiangbin Gong, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Time-periodic corner states from Floquet higher-order topology,
  Nature Communications 13, 11 (2022).
 10. Yidong Chong,
  Making Weaves,
  Nature Physics (News and Views) 18, 133 (2022).
 11. You Wang, W. Verstraelen, Baile Zhang, Timothy C. H. Liew, and Y. D. Chong,
  Giant Enhancement of Unconventional Photon Blockade in a Dimer Chain,
  Physical Review Letters 127, 240402 (2021).
 12. Yihao Yang, Yong Ge, Rujiang Li, Xiao Lin, Ding Jia, Yi-jun Guan, Shou-qi Yuan, Hong-xiang Sun, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Demonstration of negative refraction induced by synthetic gauge fields,
  Science Advances 7, eabj2062 (2021).
 13. Haoran Xue, Ding Jia, Yong Ge, Yi-jun Guan, Qiang Wang, Shou-qi Yuan, Hong-xiang Sun, Y. D. Chong, and Baile Zhang,
  Observation of Dislocation-Induced Topological Modes in a Three-Dimensional Acoustic Topological Insulator,
  Physical Review Letters 127, 214301 (2021).
 14. Bofeng Zhu, Qiang Wang, Yongquan Zeng, Qi Jie Wang, and Y. D. Chong,
  Single-mode lasing based on PT-breaking of two-dimensional photonic higher-order topological insulator,
  Physical Review B 104, L140306 (2021).
 15. Ayan Nussupbekov, Giorgio Adamo, Jin-Kyu So, Lin Wu, Y. D. Chong, and Liang Jie Wong,
  Enhanced photon emission from free electron excitation of a nanowell,
  APL Photonics 6, 096101 (2021).
 16. Li-Jun Lang, Shi-Liang Zhu, and Y. D. Chong,
  Non-Hermitian topological end breathers,
  Physical Review B 104, L020303 (2021).
 17. Rujiang Li, Bo Lv, Huibin Tao, Jinhui Shi, Yidong Chong, Baile Zhang, and Hongsheng Chen,
  Ideal type-II Weyl points in topological circuits,
  National Science Review 8, nwaa192 (2021).
 18. Weiwei Zhu, Y. D. Chong, and Jiangbin Gong,
  Symmetry analysis of anomalous Floquet topological phases,
  Physical Review B 104, L020302 (2021).
 19. Qiang Wang, Yong Ge, Hong-xiang Sun, Haoran Xue, Ding Jia, Yi-jun Guan, Shou-qi Yuan, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Vortex states in an acoustic Weyl crystal with a topological lattice defect,
  Nature Communications 12, 3654 (2021).
 20. Udvas Chattopadhyay, Sunil Mittal, Mohammad Hafezi, and Y. D. Chong,
  Mode delocalization in disordered photonic Chern insulator,
  Physical Review B 103, 214201 (2021).
 21. Igor Tsukerman, A. N. M. Shahriyar Hossain, and Y. D. Chong,
  Homogenization of layered media: Intrinsic and extrinsic symmetry breaking,
  Europhysics Letters 113, 17003 (2021).
 22. Yuting Yang, De Jun Zhu, Zhi Hong Hang, and Y. D. Chong,
  Observation of antichiral edge states in a circuit lattice,
  Science China Physics, Mechanics and Astronomy 64, 257011 (2021).
 23. Sunkyu Yu, Cheng-Wei Qiu, Yidong Chong, Salvatore Torquato and Namkyoo Park,
  Engineered disorder in photonics,
  Nature Reviews Materials 6, 226 (2021).
 24. Changyan Zhu, Eng Aik Chan, You Wang, Weina Peng, Ruixiang Guo, Baile Zhang, Cesare Soci, and Yidong Chong,
  Image reconstruction through a multimode fiber with a simple neural network architecture,
  Scientific Reports 11, 896 (2021).
 25. Weiwei Zhu, Y. D. Chong, and Jiangbin Gong,
  Floquet higher-order topological insulator in a periodically driven bipartite lattice,
  Physical Review B 103, L041402 (2021).
 26. Yihao Yang, Zhen Gao, Xiaolong Feng, Yue-Xin Huang, Peiheng Zhou, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Ideal Unconventional Weyl Point in a Chiral Photonic Metamaterial,
  Physical Review Letters 125, 143001 (2020).   [Editors' suggestion]
 27. Gui-Geng Liu, Yihao Yang, Xin Ren, Haoran Xue, Xiao Lin, Yuan-Hang Hu, Hong-xiang Sun, Bo Peng, Peiheng Zhou, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Topological Anderson Insulator in Disordered Photonic Crystals,
  Physical Review Letters 125, 133603 (2020).
  Featured in: Let Disorder Dictate Topology, Matteo Rini, Physics 13, s123 (2020).
 28. Peiheng Zhou, Gui-Geng Liu, Xin Ren, Yihao Yang, Haoran Xue, Lei Bi, Longjiang Deng, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Photonic amorphous topological insulator,
  Light: Science & Applications 9, 133 (2020).
 29. Qiang Wang, Haoran Xue, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Observation of Protected Photonic Edge States Induced by Real-Space Topological Lattice Defects,
  Physical Review Letters 124, 243602 (2020).
 30. Haoran Xue, Qiang Wang, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Non-Hermitian Dirac Cones,
  Physical Review Letters 124, 236403 (2020).
 31. Daria Smirnova, Daniel Leykam, Yidong Chong, and Yuri Kivshar,
  Nonlinear topological photonics,
  Applied Physics Reviews 7, 021306 (2020).
 32. Haoran Xue, Yong Ge, Hong-Xiang Sun, Qiang Wang, Ding Jia, Yi-Jun Guan, Shou-Qi Yuan, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Observation of an acoustic octupole topological insulator,
  Nature Communications 11, 2442 (2020).
 33. Alexander M. Dubrovkin, Udvas Chattopadhyay, Bo Qiang, Oleksandr Buchnev, Qi Jie Wang, Yidong Chong, and Nikolay I. Zheludev,
  Near-field mapping of the edge mode of a topological valley slab waveguide at λ = 1.55 μm,
  Applied Physics Letters 116, 191105 (2020).
 34. You Wang, Hannah M. Price, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Circuit implementation of a four-dimensional topological insulator,
  Nature Communications 11, 2356 (2020).
  Featured in: Topological insulators enter the fourth dimension, Edwin Cartlidge, Physics World.
 35. Gui-Geng Liu, Peiheng Zhou, Yihao Yang, Haoran Xue, Xin Ren, Xiao Lin, Hong-xiang Sun, Lei Bi, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Observation of an unpaired photonic Dirac point,
  Nature Communications 11, 1873 (2020).
 36. Yongquan Zeng, Udvas Chattopadhyay, Bofeng Zhu, Bo Qiang, Jinghao Li, Yuhao Jin, Lianhe Li, Alexander Giles Davies, Edmund Harold Linfield, Baile Zhang, Yidong Chong, and Qi Jie Wang,
  Electrically pumped topological laser with valley edge modes,
  Nature 578, 246 (2020).
  Featured in: Quantum cascade laser lives on the edge, Sunil Mittal and Edo Waks, Nature (News and Views) 578, 219 (2020).
 37. Yihao Yang, Jian-ping Xia, Hong-xiang Sun, Yong Ge, Ding Jia, Shou-qi Yuan, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Observation of a topological nodal surface and its surface-state arcs in an artificial acoustic crystal,
  Nature Communications 10, 5185 (2019).
 38. Sunil Mittal, Venkata Vikram Orre, Daniel Leykam, Y. D. Chong, and Mohammad Hafezi,
  Photonic Anomalous Quantum Hall Effect,
  Physical Review Letters 123, 043201 (2019).   [Editors' suggestion]
 39. Alexander Cerjan, Sheng Huang, Mohan Wang, Kevin P. Chen, Yidong Chong and Mikael C. Rechtsman,
  Experimental realization of a Weyl exceptional ring,
  Nature Photonics 13, 623 (2019).
 40. Haoran Xue, Yahui Yang, Guigeng Liu, Fei Gao, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Realization of an Acoustic Third-Order Topological Insulator,
  Physical Review Letters 122, 244301 (2019).
 41. Yihao Yang, Hong-xiang Sun, Jian-ping Xia, Haoran Xue, Zhen Gao, Yong Ge, Ding Jia, Shou-qi Yuan, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Topological triply degenerate point with double Fermi arcs,
  Nature Physics 15, 645 (2019).
 42. Jeremy Lim, Yidong Chong, and Liang Jie Wong,
  Terahertz-optical intensity grating for creating high-charge, attosecond electron bunches,
  New Journal of Physics 21, 033020 (2019).
 43. Bofeng Zhu, Qi Jie Wang, and Y. D. Chong,
  Laser-mode bifurcations induced by PT-breaking exceptional points,
  Physical Review A 99, 033829 (2019).
 44. You Wang, Li-Jun Lang, Ching Hua Lee, Baile Zhang, and Y. D. Chong,
  Topologically enhanced harmonic generation in a nonlinear transmission line metamaterial,
  Nature Communications 10, 1102 (2019).
 45. Igor Tsukermana, Shampy Mansha, Y. D. Chong, and Vadim A. Markel,
  Trefftz approximations in complex media: Accuracy and applications,
  Computers & Mathematics with Applications 77, 1770 (2019).
 46. Udvas Chattopadhyay, Li-kun Shi, Baile Zhang, Justin C. W. Song, and Y. D. Chong,
  Fermi-Arc-Induced Vortex Structure in Weyl Beam Shifts,
  Physical Review Letters 122, 066602 (2019).   [Editors' suggestion]
 47. Yihao Yang, Zhen Gao, Haoran Xue, Li Zhang, Mengjia He, Zhaoju Yang, Ranjan Singh, Yidong Chong, Baile Zhang, and Hongsheng Chen,
  Realization of a three-dimensional photonic topological insulator,
  Nature 565, 622 (2019).
 48. Haoran Xue, Yahui Yang, Fei Gao, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Acoustic higher-order topological insulator on a kagome lattice,
  Nature Materials 18, 108 (2019).
  Featured in: Topological Metamaterials: Trapping sound at corners, Zhengyou Liu, Nature Materials (News and Views) 18, 98 (2019).
 49. Xin Zhou, Daniel Leykam, Udvas Chattopadhyay, A. B. Khanikaev, and Y. D. Chong,
  Realization of a magneto-optical near-zero index medium by an unpaired Dirac point,
  Physical Review B 98, 205115 (2018).
 50. Xiang Ni, Daria Smirnova, Alexander Poddubny, Daniel Leykam, Yidong Chong, and Alexander B. Khanikaev,
  PT phase transitions of edge states at PT symmetric interfaces in non-Hermitian topological insulators,
  Physical Review B 98, 165129 (2018).
 51. Li-Jun Lang, You Wang, Hailong Wang, and Y. D. Chong,
  Effects of non-Hermiticity on Su-Schrieffer-Heeger defect states,
  Physical Review B 98, 094307 (2018).
 52. Yong Sun, Daniel Leykam, Stephen Nenni, Daohong Song, Hong Chen, Y. D. Chong, and Zhigang Chen,
  Observation of Valley Landau-Zener-Bloch Oscillations and Pseudospin Imbalance in Photonic Graphene,
  Physical Review Letters 121, 033904 (2018).
 53. Hailong Wang, Li-Jun Lang, and Y. D. Chong,
  Non-Hermitian dynamics of slowly varying Hamiltonians,
  Physical Review A 98, 012119 (2018).
 54. Daniel Leykam, S. Mittal, M. Hafezi, and Y. D. Chong,
  Reconfigurable Topological Phases in Next-Nearest-Neighbor Coupled Resonator Lattices,
  Physical Review Letters 121, 023901 (2018).
 55. Yongquan Zeng, Guozhen Liang, Bo Qiang, Kedi Wu, Jing Tao, Xiaonan Hu, Lianhe Li, Alexander Giles Davies, Edmund Harold Linfield, Hou Kun Liang, Ying Zhang, Yidong Chong, and Qi Jie Wang,
  Two-Dimensional Multimode Terahertz Random Lasing with Metal Pillars,
  ACS Photonics 5, 2928 (2018).
 56. Weijian Chen, Daniel Leykam, Y. D. Chong, and Lan Yang,
  Nonreciprocity in synthetic photonic materials with nonlinearity,
  MRS Bulletin 43, 443 (2018).
 57. Yongquan Zeng, Guozhen Liang, Bo Qiang, Bo Meng, Hou Kun Liang, Shampy Mansha, Jianping Li, Zhaohui Li, Lianhe Li, Alexander Giles Davies, Edmund Harold Linfield, Ying Zhang, Yidong Chong, and Qi Jie Wang,
  Terahertz emission from localized modes in one-dimensional disordered systems,
  Photonics Research 6, 117 (2018).
 58. Gal Harari, Miguel A. Bandres, Yaakov Lumer, Mikael C. Rechtsman, Y. D. Chong, Mercedeh Khajavikhan, Demetrios N. Christodoulides, and Mordechai Segev,
  Topological insulator laser: Theory,
  Science 359, eaar4003 (2018).
 59. Fei Gao, Haoran Xue, Zhaoju Yang, Kueifu Lai, Yang Yu, Xiao Lin, Yidong Chong, Gennady Shvets, and Baile Zhang,
  Topologically protected refraction of robust kink states in valley photonic crystals,
  Nature Physics 14, 140 (2018).
 60. Shampy Mansha, Igor Tsukerman, and Y. D. Chong,
  The FLAME-slab method for electromagnetic wave scattering in aperiodic slabs,
  Optics Express 25, 32602 (2017).
 61. Denis G. Baranov, Alex Krasnok, Timur Shegai, Andrea Alù, and Yidong Chong,
  Coherent perfect absorbers: linear control of light with light,
  Nature Reviews Materials 2, 17064 (2017).
 62. Chunli Huang, Y. D. Chong, and Miguel A. Cazalilla,
  Anomalous Nonlocal Resistance and Spin-Charge Conversion Mechanisms in Two-Dimensional Metals,
  Physical Review Letters 119, 136804 (2017).
 63. Shampy Mansha and Y. D. Chong,
  Robust edge states in amorphous gyromagnetic photonic lattices,
  Physical Review B (Rapid Communications) 96, 121405(R) (2017).
 64. Xin Zhou, You Wang, Daniel Leykam, and Y. D. Chong,
  Optical isolation with nonlinear topological photonics,
  New Journal of Physics 19, 095002 (2017).   [Focus Issue]
 65. Jun Yin, Harish N.S. Krishnamoorthy, Giorgio Adamo, Alexander M Dubrovkin, Yidong Chong, Nikolay I. Zheludev, and Cesare Soci,
  Plasmonics of topological insulators at optical frequencies,
  NPG Asia Materials 9, e425 (2017).
 66. Daniel Leykam, Sergej Flach, and Y. D. Chong,
  Flat bands in lattices with non-Hermitian coupling,
  Physical Review B 96, 064305 (2017).
 67. Zhaoju Yang, Meng Xiao, Fei Gao, Ling Lu, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Weyl points in a magnetic tetrahedral photonic crystal,
  Optics Express 25, 15772 (2017).
 68. Penghua Chen and Y. D. Chong,
  Pseudo-Hermitian Hamiltonians generating waveguide mode evolution,
  Physical Review A 95, 062113 (2017).
 69. Jiho Noh, Sheng Huang, Daniel Leykam, Y. D. Chong, Kevin P. Chen, and Mikael C. Rechtsman,
  Experimental observation of optical Weyl points and Fermi arc-like surface states,
  Nature Physics 13, 611 (2017).
  Featured in: Topological photonics: Come to light, A. B. Khanikaev, Nature Physics (News and Views) 13, 532 (2017).
 70. Wenchao Hu, Hailong Wang, Perry Ping Shum, and Y. D. Chong,
  Exceptional points in a non-Hermitian topological pump,
  Physical Review B 95, 184306 (2017).
 71. Daniel Leykam, Konstantin Y. Bliokh, Chunli Huang, Y. D. Chong, and Franco Nori,
  Edge Modes, Degeneracies, and Topological Numbers in Non-Hermitian Systems,
  Physical Review Letters 118, 040401 (2017).
 72. Yongquan Zeng, Guozhen Liang, Hou Kun Liang, Shampy Mansha, Bo Meng, Tao Liu, Xiaonan Hu, Jin Tao, Lianhe Li, Alexander Giles Davies, Edmund Harold Linfield, Ying Zhang, Yidong Chong, and Qi Jie Wang,
  Designer Multimode Localized Random Lasing in Amorphous Lattices at Terahertz Frequencies,
  ACS Photonics 3, 2453 (2016).
 73. Daniel Leykam and Y. D. Chong,
  Edge Solitons in Nonlinear Photonic Topological Insulators,
  Physical Review Letters 117, 143901 (2016).
 74. Ming Kang, Jing Chen, and Y. D. Chong,
  Chiral exceptional points in metasurfaces,
  Physical Review A 94, 033834 (2016).
 75. Chunli Huang, Y. D. Chong, and Miguel A. Cazalilla,
  Direct coupling between charge current and spin polarization by extrinsic mechanisms in graphene,
  Physical Review B 94, 085414 (2016).
 76. W. Guerin, Y. D. Chong, Q. Baudouin, M. Liertzer, S. Rotter, and R. Kaiser,
  Diffusive to quasi-ballistic random laser: incoherent and coherent models,
  Journal of the Optical Society of America B 33, 1888 (2016).
 77. Daniel Leykam, M. C. Rechtsman, and Y. D. Chong,
  Anomalous Topological Phases and Unpaired Dirac Cones in Photonic Floquet Topological Insulators,
  Physical Review Letters 117, 013902 (2016).   [Editors' suggestion]
 78. Chunli Huang, Y. D. Chong, Giovanni Vignale, and Miguel A. Cazalilla,
  Graphene electrodynamics in the presence of the extrinsic spin Hall effect,
  Physical Review B 93, 165429 (2016).
 79. Fei Gao, Zhen Gao, Xihang Shi, Zhaoju Yang, Xiao Lin, Hongyi Xu, John D. Joannopoulos, Marin Soljačić, Hongsheng Chen, Ling Lu, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Probing topological protection using a designer surface plasmon structure,
  Nature Communications 7, 11619 (2016).
 80. S. N. Ghosh and Y. D. Chong,
  Exceptional points and asymmetric mode conversion in quasi-guided dual-mode optical waveguides,
  Scientific Reports 6, 19837 (2016).
 81. Hailong Wang, Longwen Zhou, and Y. D. Chong,
  Floquet Weyl phases in a three-dimensional network model,
  Physical Review B 93, 144114 (2016).
 82. Xin Zhou and Y. D. Chong,
  PT symmetry breaking and nonlinear optical isolation in coupled microcavities,
  Optics Express 24, 6916 (2016).
 83. Shampy Mansha, Zeng Yongquan, Qi Jie Wang, and Y. D. Chong,
  Optimization of TM modes for amorphous slab lasers,
  Optics Express 24, 4890 (2016).
 84. Y. D. Chong and M. C. Rechtsman,
  Tachyonic dispersion in coherent networks,
  Journal of Optics 18, 014001 (2015).   [Special issue]
 85. Ming Kang and Y. D. Chong,
  Coherent optical control of polarization with a critical metasurface,
  Physical Review A 92, 043826 (2015).
 86. A. Cerjan, A. Pick, Y. D. Chong, S. G. Johnson, and A. D. Stone,
  Quantitative test of general theories of the intrinsic laser linewidth,
  Optics Express 23, 28316 (2015).
 87. A. Pick, A. Cerjan, D. Liu, A. W. Rodriguez, A. D. Stone, Y. D. Chong, and S. G. Johnson,
  Ab initio multimode linewidth theory for arbitrary inhomogeneous laser cavities,
  Physical Review A 91, 063806 (2015).   [Editors' suggestion]
 88. Zhaoju Yang, Fei Gao, Xihang Shi, Xiao Lin, Zhen Gao, Yidong Chong, and Baile Zhang,
  Topological Acoustics,
  Physical Review Letters 114, 114301 (2015).   [Editors' suggestion]
  Featured in: Focus: Acoustic Structure Could Evade Sonar, P. Ball, Physics 8, 26 (2015).
 89. Alexander Cerjan, Y. D. Chong, and A. Douglas Stone,
  Steady-state ab initio laser theory for complex gain media,
  Optics Express 23, 6455 (2015).
 90. Wenchao Hu, Jason C. Pillay, Kan Wu, Michael Pasek, Perry Ping Shum, and Y. D. Chong,
  Measurement of a Topological Edge Invariant in a Microwave Network,
  Physical Review X 5, 011012 (2015).
 91. Fangli Liu, Cheng Qian, and Y. D. Chong,
  Directional excitation of graphene surface plasmons,
  Optics Express 23, 2383 (2015).
 92. Fangli Liu, Somnath Ghosh, and Y. D. Chong,
  Localization and adiabatic pumping in a generalized Aubry-André-Harper model,
  Physical Review B 91, 014108 (2015).
 93. Fangli Liu, Y. D. Chong, Shaffique Adam, and Marco Polini,
  Gate-tunable coherent perfect absorption of terahertz radiation in graphene,
  2D Materials 1, 031001 (2014).
 94. Ming Kang, Y. D. Chong, Hui-Tian Wang, Weiren Zhu, and Malin Premaratne,
  Critical route for coherent perfect absorption in a Fano resonance plasmonic system,
  Applied Physics Letters 105, 131103 (2014).
 95. Y. D. Chong,
  Nonlinear optics: Asymmetry from symmetry,
  Nature Physics (News and Views) 10, 336 (2014).
 96. Jason Cornelius Pillay, Yuki Natsume, A. Douglas Stone, and Y. D. Chong,
  Generalized sub–Schawlow-Townes laser linewidths via material dispersion,
  Physical Review A 89, 033840 (2014).
 97. Michael Pasek and Y. D. Chong,
  Network models of photonic Floquet topological insulators,
  Physical Review B 89, 075113 (2014).
 98. G. Q. Liang and Y. D. Chong,
  Optical Resonator Analog of a Photonic Topological Insulator: A Finite-Difference Time-Domain Study,
  International Journal of Modern Physics B 28, 1441007 (2014).
 99. Philipp Ambichl, Konstantinos G. Makris, Li Ge, Yidong Chong, A. Douglas Stone, and Stefan Rotter,
  Breaking of PT Symmetry in Bounded and Unbounded Scattering Systems,
  Physical Review X 3, 041030 (2013).
 100. Hou Kun Liang, Bo Meng, Guozhen Liang, Jin Tao, Yidong Chong, Qi Jie Wang, and Ying Zhang,
  Electrically Pumped Mid-Infrared Random Lasers,
  Advanced Materials 25, 6859 (2013).
 101. Nadav Gutman, Andrey A. Sukhorukov, Y. D. Chong, and C. Martijn de Sterke,
  Coherent perfect absorption and reflection in slow-light waveguides,
  Optics Letters 38, 4970 (2013).
 102. G. Q. Liang and Y. D. Chong,
  Optical Resonator Analog of a Two-Dimensional Topological Insulator,
  Physical Review Letters 110, 203904 (2013).
 103. Y. D. Chong,
  Optical devices: Photonic insulators with a twist,
  Nature (News and Views) 496, 173 (2013).
 104. Y. D. Chong, Hui Cao, and A. D. Stone,
  Noise properties of coherent perfect absorbers and critically coupled resonators,
  Physical Review A 87, 013843 (2013).
 105. Y. D. Chong and A. D. Stone,
  General Linewidth Formula for Steady-State Multimode Lasing in Arbitrary Cavities,
  Physical Review Letters 109, 063902 (2012).
 106. Heeso Noh, Y. D. Chong, A. D. Stone, and Hui Cao,
  Perfect coupling of light to surface plasmons by coherent absorption,
  Physical Review Letters 108, 186805 (2012).
 107. Li Ge, Y. D. Chong and A. D. Stone,
  Conservation relations and anisotropic transmission resonances in one-dimensional PT-symmetric photonic heterostructures,
  Physical Review A 85, 023802 (2012).
 108. A. Cerjan, Y. D. Chong, Li Ge and A. D. Stone,
  Steady-state ab initio laser theory for N-level lasers,
  Optics Express 20, 474 (2012).
 109. Y. D. Chong and A. D. Stone,
  Hidden Black: Coherent Enhancement of Absorption in Strongly Scattering Media,
  Physical Review Letters 107, 163901 (2011).
 110. Li Ge, Y. D. Chong, S. Rotter, H. E. Türeci, and A. D. Stone,
  Unconventional modes in lasers with spatially varying gain and loss,
  Physical Review A 84, 023820 (2011).
 111. Wenjie Wan, Yidong Chong, Li Ge, Heeso Noh, A. D. Stone, and Hui Cao,
  Time-Reversed Lasing and Interferometric Control of Absorption,
  Science 331, 889 (2011).
  Featured in: Fundamental optical physics: Uncovering superabsorption, Ad Lagendijk, Nature Photonics (News and Views) 5, 252 (2011).
  Featured in: Laser Focus World, G. Overton, Laser Focus World 47, 24 (2011).
 112. Y. D. Chong, Li Ge, and A. D. Stone,
  PT-Symmetry Breaking and Laser-Absorber Modes in Optical Scattering Systems,
  Physical Review Letters 106, 093902 (2011).
 113. Song-Liang Chua, Yidong Chong, A. D. Stone, Marin Soljačić, and Jorge Bravo-Abad,
  Low-threshold Lasing Action in Photonic Crystal Slabs Enabled by Fano Resonances,
  Optics Express 19, 1539 (2011).
 114. Li Ge, Y. D. Chong, and A. D. Stone,
  Steady-state Ab Initio laser theory: Generalizations and analytic results,
  Physical Review A 82, 063824 (2010).
 115. Y. D. Chong, Li Ge, Hui Cao, and A. D. Stone,
  Coherent Perfect Absorbers: Time-Reversed Lasers,
  Physical Review Letters 105, 053901 (2010).
  Featured in: Viewpoint: Backward lasing yields a perfect absorber, S. Longhi, Physics 3, 61 (2010).
  Featured in: Research Highlights, Nature Photonics 4, 664 (2010).
 116. Y. D. Chong,
  Berry's Phase and the Anomalous Velocity of Bloch Wavepackets,
  Physical Review B 81, 052303 (2010).
 117. Zheng Wang, Y. D. Chong John D. Joannopoulos, and Marin Soljačić,
  Observation of Unidirectional Backscattering-immune Topological Electromagnetic States,
  Nature 461, 772 (2009).
  Featured in: Photonics: One-way road for light, E. Yablonovitch, Nature (News and Views) 461, 744 (2009).
 118. Y. D. Chong, Xiao-Gang Wen, and Marin Soljačić,
  Effective Theory of Quadratic Degeneracies,
  Physical Review B 77, 235125 (2008).
 119. Zheng Wang, Y. D. Chong, John D. Joannopoulos, and Marin Soljačić,
  Reflection-Free One-Way Edge Modes in a Gyromagnetic Photonic Crystal,
  Physical Review Letters 100, 013905 (2008).
  Invited Paper in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 21 Jan 2008.
 120. Y. D. Chong and Marin Soljačić,
  Dark-state Polaritons in Single- and Double-Λ Media,
  Physical Review A 77, 013823 (2008).
 121. Y. D. Chong, David E. Pritchard, and Marin Soljačić,
  Quantum Theory of a Resonant Photonic Crystal,
  Physical Review B 75, 235124 (2007).
 122. Y. D. Chong and R. B. Laughlin,
  Metallic Nature of the Four-dimensional Quantum Hall Edge,
  Annals of Physics 308, 237 (2003).