Publications:

Monographs

Aymeric Delteil, Wei-bo Gao, Zhe Sun, Ataç Imamoglu Entanglement Generation Based on Quantum Dot Spins Nano-Optics and Nanophotonics: Quantum Dots for Quantum Information Technologies, Springer, 2017, p. 379-407

2018

Chongyun Jiang, Abdullah Rasmita, Weigao Xu, Atac Imamoğlu, Qihua Xiong, and Wei-bo Gao Optical spin pumping induced pseudomagnetic field in two-dimensional heterostructures Phys. Rev. B Rapid Communication 98 241410(R) (2018)

Yu Zhou, Zhao Mu, Giorgio Adamo, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Igor Aharonovich and Wei-bo Gao Direct writing of single germanium vacancy center arrays in diamond New Journal of Physics, 20, (2018)

S.A.Zargaleh, H.J.von Bardeleben, J.L.Cantin, U.Gerstmann, S.Hameau, B.Eblé, and Weibo Gao Electron paramagnetic resonance tagged high-resolution excitation spectroscopy of NV-centers in 4H-SiC Phys. Rev. B Accepted (2018)

S.A.Zargaleh, S.Hameau, B.Eble, F.Margaillan, H.J.von Bardeleben, J.L.Cantin, and Weibo Gao Nitrogen vacancy center in cubic silicon carbide: A promising qubit in the 1.5μm spectral range for photonic quantum networks Phys. Rev. B 98, 165203 (2018)

Junfeng Wang*, Yu Zhou*, Ziyu Wang, Abdullah Rasmita, Jianqun Yang, Xingji Li, Hans Jürgen von Bardeleben, Weibo Gao Bright room temperature single photon source at telecom range in cubic silicon carbide Nature Communications 9,4106 (2018)

Guankui Long, Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang, Mingyang Wei, Li Na Quan, Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka, Grant Walters, Xiwen Gong, Jun Xing, Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy, Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong & Edward H. Sargent Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Nature Photonics Published: 13 August 2018

Yu Zhou, Ziyu Wang, Abdullah Rasmita, Sejeong Kim, Amanuel Berhane, Zoltan Bodrog, Giorgio Adamo, Adam Gali, Igor Aharonovich, Wei-bo Gao Room-temperature solid state quantum emitters in the telecom range Science Advances 4, 3, eaar3580 (2018).

Nature Nanotechnology Research Highlight Click here for more information.

Chongyun Jiang, Weigao Xu, Abdullah Rasmita, Zumeng Huang, Ke Li, Qihua Xiong, Wei-bo Gao Microsecond dark-exciton valley polarization memory in 2D heterostructures Nature Communications 9,753 (2018).

2017

Hong Wang, Xiangwei Huang, Junhao Lin, Jian Cui, Yu Chen, Chao Zhu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Weibo Gao, Kazu Suenaga, Fengcai Ma, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, Guangtong Liu & Zheng Liu High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition Nature Communications 8, 802 (2017).

Charles Altuzarra, Stefano Vezzoli, Joao Valente, Weibo Gao , Cesare Soci, Daniele Faccio, and Christophe Couteau Coherent Perfect Absorption in Metamaterials with Entangled Photons ACS Photonics 4.9 2124-2128 (2017).

Russel Sandstrom, Li Ke, Aiden Martin, Ziyu Wang, Mehran Kianinia1, Ben Green, Wei-bo Gao, Igor Aharonovich Optical properties of Xe color centers in diamond Optics Communications (Invited contribution paper) 411, 182-186 (2017).

Yu Zhou, Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Ke Li, Jianming Cai, Wei-bo Gao Self-protected nanoscale thermometry based on spin defects in silicon carbide Phys. Rev. Applied 8, 044015 (2017).

Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Yu Zhou, Ke Li, Ziyu Wang, Phani Peddibhotla, Fucai Liu, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Zheng Liu, Weibo Gao Scalable fabrication of single silicon vacancy defect arrays in silicon carbide using focused ion beam. ACS Photonics 4, 1054 (2017).

Chongyun Jiang, Fucai Liu, Jorge Cuadra, Zumeng Huang, Ke Li, Ajit Srivastava, Zheng Liu,and Wei-bo Gao Zeeman splitting via spin-valley-layer coupling in bilayer MoTe2 Nature Communications 8, 802 (2017).

Junfeng Wang, Yu Zhou, Xiaoming Zhang, Fucai Liu, Yan Li, Ke Li, Zheng Liu, Guanzhong Wang, Weibo Gao Efficient Generation of an Array of Single Silicon-Vacancy Defects in Silicon Carbide Phys. Rev. Applied 7, 064021 (2017).

Yu Zhou, Abdullah Rasmita, Ke Li, Qihua Xiong, Igor Aharonovich, Wei-bo Gao Coherent control of a strongly driven silicon vacancy optical transition in diamond Nature Communications 8, 14451 (2017)

2016

Xu, Weigao, Weiwei Liu, Jan F. Schmidt, Weijie Zhao, Xin Lu, Timo Raab, Carole Diederichs, Weibo Gao, Denis V. Seletskiy, and Qihua Xiong. Correlated fluorescence blinking in two-dimensional semiconductor heterostructures Nature 541.7635 (2017).

Ke Li, Yu Zhou, A. Rasmita, I. Aharonovich, and W.B. Gao Nonblinking Emitters with Nearly Lifetime-Limited Linewidths in CVD Nanodiamonds Phys. Rev. Applied 6 024010 (2016).

2015

Aymeric Delteil, Zhe Sun, Wei-bo Gao, Emre Togan, Stefan Faelt, Atac Imamoglu Generation of heralded entanglement between distant hole spins Nature Physics doi:10.1038/nphys3605

Wei-Bo Gao, A. Imamoglu, H. Bernien and R. Hanson Coherent manipulation, measurement and entanglement of individual solid-state spins using optical fields Nature Photonics 9, 363–373 2015

2014

Aymeric Delteil,Wei-Bo Gao,Parisa Fallahi, Javier Miguel-Sanchez, Atac Imamoglu, Observation of Quantum Jumps of a Single Quantum Dot Spin Using Submicrosecond Single-Shot Optical Readout Phys. Rev. Lett. 112, 116802 Published 19 March 2014

 • Marked as Editor's suggestion
 • 2013

  Wei-Bo Gao, P. Fallahi, E. Togan, A. Delteil, Y.S. Chin, J. Miguel-Sanchez & A. Imamoglu, Quantum teleportation from a propagating photon to a solid-state spin qubit Nature Communications,  4, 2744 (2013).

  2012

  Wei-Bo Gao, P. Fallahi, E. Togan, J. Miguel-Sanchez & A. Imamoglu,   Observation of entanglement between a single photon and a quantum dot spin Nature  491, 426 430 (2012).

 • See also NATURE | NEWS & VIEWS: Quantum physics: Putting a spin on photon entanglement.
 • Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, A. G. Fowler, Robert Raussendorf, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan,   Experimental demonstration of topological error correction Nature,   482, 489 (2012).

 • See also NATURE | NEWS & VIEWS by J.D. Franson: Quantum computing: A topological route to error correction.
 • 2011

  Wei-Bo Gao, Xing-Can Yao, Jian-Ming Cai, He Lu, Ping Xu, Tao Yang, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen & Jian-Wei Pan,   Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model Nature Photonics  5, 117 (2011).

  2010

  Wei-Bo Gao Chao-Yang Lu, Xing-Can Yao, Ping Xu, Otfried Guhne , Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan, Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schrodinger cat state, Nature Physics,  6, 331 (2010).

  Wei-Bo Gao, A. Goebel, Chao-Yang Lu, Han-Ning Dai, C. Wagenknecht, Qiang Zhang, Bo Zhao, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Teleportation-based realization of an optical quantum two-qubit entangling gate PNAS ,   107, 20869 (2010)

  Wei-Bo Gao, Ping Xu, Xing-Can Yao, Otfried Guhne, Adan Cabello, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei Pan. Experimental realization of a Controlled-not gate with four-photon six-qubit cluster states, Phys. Rev. Lett. , 104, 020501 (2010)

  Bastian Jungnitsch, Sonke Niekamp, Matthias Kleinmann, Otfried Guhne, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Increasing the Statistical Significance of Entanglement Detection in Experiments Phys. Rev. Lett. 104, 210401 Published 24 May 2010,

  Xing-Can Yao,Jaromir Fiurasek, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Experimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators Phys. Rev. Lett. 105, 120402 Published 13 September 2010

  2009

  Chao-Yang Lu, Wei-Bo Gao, Otfried Guhne, Xiao-Qi Zhou, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Demonstrating Anyonic Fractional Statistics with a Six-Qubit Quantum Simulator Phys. Rev. Lett. 102, 030502 Published 21 January 2009

  2008

  Chao-Yang Lu, Wei-Bo Gao, Jin Zhang, Xiao-Qi Zhou, Tao Yang, Jian-Wei Pan. Experimental quantum coding against qubit loss error PNAS , 105, 11050 (2008).

  2007

  Chao-Yang Lu, Xiao-Qi Zhou, Otfried Guhne, Wei-Bo Gao, Jin Zhang, Zhen-Sheng Yuan, Alexander Goebel, Tao Yang and Jian-Wei Pan Experimental entanglement of six photons in graph states Nature Physics, 3, 91 - 95 (2007)

  Cheng-Zhi Peng, Jun Zhang, Dong Yang, Wei-Bo Gao, Huai-Xin Ma, Hao Yin, He-Ping Zeng, Tao Yang, Xiang-Bin Wang, and Jian-Wei Pan Experimental Long-Distance Decoy-State Quantum Key Distribution Based on Polarization Encoding Phys. Rev. Lett. 98, 010505 Published 5 January 2007,